Холбогдох
English |

Бидний тухай

Манай байгууллага анх 1992 онд Төв Азийн Хөгжлийн Сан нэртэйгээр байгуулагдсан ашгийн төлөө бус нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. 1995 оноос Иргэний Боловсролын төв болон өөрчлөгдөж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай үйл ажиллагааны үндсэн зорилт:

Манай үйл ажиллагааны гол чиглэл:

  1. Иргэний Боловсрол
  2. Экологийн боловсрол
  3. Орон нутгийн иргэдийн оролцоо гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулж, гарын авлага, ном товхимол боловсруулан гарган, сургалтын хөтөлбөр боловсруулан,  зөвлөлгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэн, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажилладаг. Түүнчлэн Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд Эколэнд экологийн боловсролын хүүхдийн зуслан ажиллуулж байна.

Удирдах зөвлөл

Манай баг