Холбогдох
English |

Crowd Up Mongolia 2016 2016/5/6

ЗАЛУУЧУУДЫН ЯАРМАГ

\r\n

Бид та бүхэнд залуучуудын бүтээлч санаачлагыг дэмжин хэрэгжүүлэх боломж олгох нэгэн сонирхолтой,шинэлэг арга хэмжээг санал болгож байна.

\r\n

CrowdUpMongolia2016 гэж юу вэ?

\r\n

Шинийг эрэлхийлэгч ажил хэрэгч хүмүүс, залуучууд, олон улсын байгууллага, бизнесийн салбарынхан, иргэний нийгмийн огтлолцол дээр хийх олон нийтийн үйл ажиллагаа юм.

\r\n

 Хэн оролцож болох вэ?

\r\n< ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР /хугацааг дахин сунгав/2016/4/25

Жижиг төслийн зорилго: Залуучууд орон нутгийн түвшний шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох, залуучуудад тулгамдаж буй асуудлаар шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх, тэдгээрийг шийдэхэд чиглэсэн санаачлагадаа дэмжлэг авахад чиглэсэн мэдээлэл, нөлөөллийн аян зохион байгуулах замаар залуучуудын асуудлаарх орон нутгийн төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хувиарлалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

\r\n

 Жижиг төслийн чигл ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР2016/3/18

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ

\r\n

ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

\r\n

 

\r\n

Төслийн зорилго:Орон нутгийн түвшиндзалуучуудыгшийдвэр гаргагчдад өөрсдийн асуудлааар нөлөөлөх оролцоотой, чадвартай болгох, залуучуудын оролцооны санаачлагыг дэмжих,  залуучуудын хөгжилд чиглэсэн орон нутгийн төсөв болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хува ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУД БА НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖИЛ 2016/3/16

Аливаа бодлого, шийдвэр гаргахад тухайн салбарын төлөөллийн оролцоог хангах нь зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Энэ нь өөрөө төлөөллийн зарчим буюу ардчиллын үйл явцыг амьд байлгах хүчин зүйлүүдийн нэг. Үүнд “чамаас өөр чамайг хэн ч сайн төлөөлж чадахгүй“ эсвэл “бидний асуудал бидэнгүйгээр шийдэгдэхгүй” гэсэн төлөөллийн зарчим яригддаг учраас.  

\r\n

2012 онд  Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам (ХАХНХЯ) –нд Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс шинээр бай ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР2016/3/3

Төслийн зорилго: Залуучуудын Хөгжлийн Төв, түүний дэргэдэх Залуучуудын Зөвлөл, дэмжих бүлэг, клубуудын үйл ажиллагаа, санаачлагыг дэмжих, орон нутгийн залуучуудын бодит оролцоог нэмэгдүүлэх

\r\n

Төслийн чиглэл нь:

\r\n
    \r\n
  • Орон нутгийн өсвөр үе, залуучуудад тулгамдаж буй эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, амьдрах ухааны боловсролыг дээшлүүлэх, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх,  жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах,ажлын байр ...

    Дэлгэрэнгүй