Contact
Монгол |

Иргэний боловсрол III

Орон нутгийн иргэдийн оролцоо

.. ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Багшийн ном/

Иргэний Дуу Хоолой "Олон Улсын Ардчиллын Дурсамжийн Сан" Төсөл

Яагаад Ардчилал гэж...?

... ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Сурагчийн ном/

Иргэний боловсрол II

Ардчиллыг бүх нийтэд /Сурагчийн ном/

Ардчиллыг бүх нийтэд /Багшийн ном/

.. ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Багшийн ном/

... ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Сурагчийн ном/

Иргэний боловсрол IV

Иргэний боловсрол V

Сурагчдын Өөрийн Удирдлага

Сурагчдын Өөрийн Удирдлага

Сурагчдын Өөрийн Удирдлага

Парламентийн дэгийн үндсүүд

Иргэний боловсрол I

Алтаахай эрх чөлөө, нөхөрлөлд суралцсан нь

Бамбаруушнууд шударга ёсонд суралцсан нь

Төгөлдөр үүрэг хариуцлагад суралцсан нь

Төгөлдөр үүрэг хариуцлагад суралцсан нь, багшийн гарын авлага

Дарам Дэрэм хоёр эрх мэдэлд суралцсан нь

Bears learn justice, teacher's manual

Justice

Privacy

Daram and Derem learn authority, teacher's manual

Responsibility

Authority

Altaakhai learns privacy, teacher's manual

ЕБС-ын иргэний боловсролын сургалтын хөтөлбөр

Ардчиллын Боловсрол сургалтын хөтөлбөр

Manual for Eco schools and camps

Strengthening Youth's Non-Governmental Organizations

"Foundation of Democracy" teacher's manual

Interesting Eco Lessons

ГАДААД ХОЛБООС