Contact
Монгол |

Сурагчдын Өөрийн Удирдлага

Зохиогчид: “Ардчиллын төлөө Боловсролын Сан”-ийн зааварлагч багш нар- Кшиштоф Становски, Анджей Матусевич, Анна Бентын, Эва Браха, Эва Шрамм

Зураг: Магдалена Летосевич

Орчуулсан: Ж. Бат-Эрдэнэ

Монгол улс ардчилсан иргэний нийгэм хэгжүүлэх эрхэм зорилгоо Үндсэн хуулиараа зарлан тунхагласан билээ. Сурагчдын өөрийн удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох нь сурагчдад ардчилсан үйл явцын практик мэдлэг, чадварыг олж авахад тус дөхөм болох юм. Сурагчдын өөрийн удирдлага нь сургуулийн бүх сурагчдын эрх ашгийг хамгаалах, сурагчдын өмнө тулгамдсан асуудлуудыг сөхөн тавьж шийдвэр гаргах, сурагчид өөрийн удирдлагад орох төлөөлөгчдийг бие даан, чөлөөтэй сонгох, сурагчдыг өөрийн удирдлагын үйл ажилд оролцуулах зорилготой ардчилсан байгууллага юм.  

Иргэний Боловсролын Төв

Улаанбаатар 2005 он