Contact
Монгол |

Орон нутгийн иргэдийн оролцоо

Орон нутгийн иргэд өөрсдийн өмнө тулгамдаж буй асуудлаар нутгийн Иргэдийн Хурлын байгууллага болон засаг захиргааны бусад нэгжүүдтэйгээ хэрхэн хамтран ажиллаж, шийдвэр гаргуулах, сонгосон асуудлын талаарх үйл ажиллагааг хэрхэн олон нийтэд хүргэх, Монгол Улсад бусад хууль тогтоомжуудад ямар эрх хэмжээ олгогдсон байдаг, олон улсын жишигт нутгийн иргэд шийдвэрлүүлэхийг хүсэж буй асуудлын талаарх хэрхэн олон нийтийн копанит ажлыг зохион байгуулах, хэрхэн хэвлэл мэдээлэлтэй харилцаа холбоо тогтоох, ардчтлсан нийгэм дэх оролцоотой, идэвхитэй иргэд ямар мэдлэг, чадвар, зан чанарыг өөрсдөдөө төлөвшүүлсэн байх вэ гээд олон асуултанд уг жижигхэн гарын авлага товчхон хариултыг өгөхийг зорьсон болно. 

Иргэний Боловсролын Төв

Улаанбаатар 2008