Contact
Монгол |

ЕБС-ын иргэний боловсролын сургалтын хөтөлбөр

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Иргэний Боловсролын Төвийн хэрэгжүүлсэн "Иргэний боловсролоор дамжуулан залуучуудыг чадавхжуулах нь" төслийн хүрээнд бүтээсэн болно.

Төслийн удирдагч Р.Нарангэрэл, Доктор (Ph.D), МУ-ын гавъяат багш

Эхийг боловсруулсан С.Түмэндэлгэр (Ph.D)

Хянан тохиолдуулсан Ш.Чоймаа (Sc.D) 

                               Ж.Баянсан (Ph.D)