Холбогдох
English |

"Ардчиллын Үндэс Хөтөлбөр" багшийн гарын авлага

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн "Иргэний Боловсролоор дамжуулан Залуучуудыг Чадавхжуулах нь" төслийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төвөөс эрхлэн гаргав. 
Улаанбаатар хот, 2014

ТӨСЛИЙН БАГ:

Төслийн захирал: Р.Нарангэрэл
Зохиолын эх санаа: Чарльз Н.Квиклей
Англи хэлнээс орчуулсан: Б.Ариунцэцэг, Б.Ундрахсайхан
Боловсруулж найруулсан: Б.Амартүвшин, Б.Ариунцэцэг, Р.Азжаргал, Ц.Тунгалагбаяр
Хянан тохиолдуулсан: Ч.Энхээ