Contact
Монгол |

Иргэний Дуу Хоолой "Олон Улсын Ардчиллын Дурсамжийн Сан" Төсөл

Ардчилал нь иргэний оролцооноос хамаарна. Их, бага аль нэгэн байдлаар иргэний эрх, эрх чөлөөний төлөө дэлхий нийтийн тэмцэлд оролцож байгаа хэн бүхэнд эдгээр үйл хэргийн талаар хэлэх ярих зүйл бий. Аман түүх нь тэдгээр салангид олон мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэх, хойч үеийнхэндээ өвлүүлэн үлдээх хамгийн сайн арга юм.

Олон улсын Ардчиллын Дурсамжийн Сан төсөл нь энэхүү өвийг хайрлан хадгалах, иргэний боловсрол болон оролцоог түгээн сурталчлахад үнэтэй хувь нэмэр болно. Энэхүү багшийн гарын авлага нь аман түүхийн ярилцлагыг хичээлийн төлөвлөгөө болон ярилцлага хийхийн өмнөх, яраилулага хийх явцад болон ярилцлагын дараах үе дэх бичмэл лавлахад нэгтгэж оруулах анхны алхам болно.

Гарын авлага орчуулан хянасан: Хэл шинжлэх ухааны Ph.D Р. Нарангэрэл

Улаанбаатар 2011 он