Contact
Монгол |

Сурагчдын Өөрийн Удирдлага

Зохиогчид: “Ардчиллын төлөө Боловсролын Сан”-ийн зааварлагч багш нар- Кшиштоф Становски, Анджей Матусевич, Анна Бентын, Эва Браха, Эва Шрамм

Зураг: Магдалена Летосевич

Орчуулсан: Ж. Бат-Эрдэнэ

“Сурагчдын өөрийн удирдлага” хэмээх гарын авлага нь Ардчиллын төлөө Боловсролын Сангийн зааварлагч нарын Польш, Зүүн Европын орнуудын сургуулиудын өөрийн удирдлагын удирдагч, асран хамгаалагч нарт явуулсан 60 гаруй сургалт-семинарын туршид хуримтлуулсан туршлагын үр дүн юм.

Өөрийн удирдлагын хамгийн чухал зүйлийн нэг бол зохион байгуулалт, бүтэц, үйл ажиллагааны асуудлаар бие даан шийдвэр гаргах эрх юм. иймээс гарын авлагад тусгагдсан асуудал шийдвэрлэх хувилбаруудыг заавал даган мөрдөх загвар гэхгүйгээр зөвхөн санаа, зөвлөмж юм гэж ойлгох хэрэгтэй.

 

Иргэний Боловсролын Төв

Улаанбаатар 2001 он